Το 4ο δημοτικό Χαλανδρίου στο πιλοτικό πρόγραμμα «Σχολικών γευμάτων» του υπουργείου

Ξεκινά από 1η Απριλίου η εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος «Σχολικά γεύματα» σε εννέα Δημοτικά Σχολεία.
Στόχος του προγράμματος που θα διαρκέσει μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-2016, είναι η κάλυψη των διατροφικών αναγκών των μαθητών στο πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής, ώστε να επιτευχθούν αφενός η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού και αφετέρου η  βελτίωση των παιδαγωγικών και γνωστικών αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα αφορά συνολικά 1.625 μαθητές και θα εφαρμοστεί στα παρακάτω σχολεία:

(Ονομασία σχολικής μονάδας / Σύνολο μαθητών)
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ: 212
10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΝΑΚΑΣΑ: 147
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ: 210
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ: 194
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ: 126
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ: 277
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ: 90
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ: 254
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ: 115
ΣΥΝΟΛΟ: 1.625


Πηγή : naftemporki.gr


ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ ΣΤΟΙΕΙΑ ΓΙΑ TO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Άρθρο 1
Περιγραφή-Στόχοι του Προγράμματος
Προβαίνουμε στη εφαρμογή του Πιλοτικού Προγράμματος «Σχολικά γεύματα» σε εννέα Δημοτικά Σχολεία. Οι στόχοι του Πιλοτικού Προγράμματος «Σχολικά γεύματα» είναι η κάλυψη των διατροφικών αναγκών των μαθητών των παραπάνω Δημοτικών Σχολείων στο πλαίσιο της υγιεινής μεσογειακής διατροφής, ώστε να επιτευχθούν:
  • η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού και
  • η βελτίωση των παιδαγωγικών και γνωστικών αποτελεσμάτων της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Άρθρο 2
Ομάδα-στόχος
Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί στα κάτωθι Δημοτικά Σχολεία:
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ Σύνολο μαθητών
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 212
10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΑΝΑΚΑΣΑ 147
11ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 210
4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 194
5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΑΥΡΟΥ 126
4Ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 277
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ 90
2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 254
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ 115
ΣΥΝΟΛΟ 1625


Άρθρο 3
Περίοδος υλοποίησης
Ως περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται το χρονικό διάστημα 1η Απριλίου 2016 έως τη λήξη του διδακτικού έτους 2015-16.


Άρθρο 4
Όργανα υλοποίησης του Προγράμματος
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα Σχολεία με ευθύνη των Διευθυντών Π.Ε. Α’ Αθήνας, Β’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας και Δ’ Αθήνας καθώς και των αρμοδίων Σχολικών Συμβούλων, των Διευθυντών και του Διδακτικού προσωπικού των παραπάνω Δημοτικών Σχολείων.
Ειδικότερα:
  1. Οι Διευθυντές Π.Ε. επιβλέπουν την υλοποίησή του στα εν λόγω σχολεία και ενημερώνουν εγγράφως την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΕΘ για προβλήματα που τυχόν προκύπτουν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
  1. Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δημ. Εκπ/σης έχουν την ευθύνη του εκπαιδευτικού σχεδιασμού και της ενημέρωσης των εκπαιδευτικών περιοχής ευθύνης του, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι του Προγράμματος. Επιπλέον, οι Σχολικοί Σύμβουλοι εγκρίνουν την αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος των σχολείων ευθύνης του.
  1. Οι Διευθυντές των Δημοτικών Σχολείων:
  • Αξιοποιούν για την υλοποίηση του Προγράμματος το βοηθητικό προσωπικό που διατίθεται στις σχολικές μονάδες μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας (τραπεζοκόμοι κλπ.).
  • Ενημερώνουν σε ειδική συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων για το σκοπό και τους στόχους του Προγράμματος Σίτισης και για την αναμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος της Σχολικής Μονάδας με μείωση του χρόνου της κάθε διδακτικής ώρας κατά πέντε λεπτά (5’) χωρίς να τροποποιείται το ωρολόγιο πρόγραμμα ως προς το περιεχόμενό του και το χρόνο των διαλειμμάτων και χωρίς να παραβιάζεται το διδακτικό και εργασιακό ωράριο των εκπαιδευτικών.
  1. Το Σχολικό Συμβούλιο καλείται σε συνεδρίαση προκειμένου να ενημερωθεί η σχολική κοινότητα για το σκοπό και τους στόχους του Προγράμματος, τον τρόπο και τις διαδικασίες υλοποίησής του καθώς και την επίλυση τυχόν πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν.

Άρθρο 5
Εφαρμογή
Δυνάμει του ως άνω Προγράμματος και για την καλύτερη λειτουργικότητα αυτού αναμορφώνουμε με την παρούσα Απόφαση ως προς τη διάρκεια των διδακτικών ωρών το ωρολόγιο πρόγραμμα των παρακάτω Δημοτικών Σχολείων, προκειμένου να υλοποιηθεί σε αυτά το Πιλοτικό Πρόγραμμα σίτισης «Σχολικά γεύματα» από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
α. 5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Καματερού
β.10ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων Ανάκασα
γ. 11ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Αγίων Αναργύρων
δ.4ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου
ε. 5ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Ταύρου
στ. 4ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου
ζ. Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Παλαιού Φαλήρου
η. Δημοτικό Σχολείο Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης Αλσούπολης
θ. 2ο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο Νέας Χαλκηδόνας