Υπ. Οικονομίας: «Οδηγίες» στους υπαλλήλους για την καταπολέμηση της διαφθοράς στις δημόσιες συμβάσεις

Τα «μυστικά» καταπολέμησης της διαφθοράς, κατά τη διεξαγωγή των δημόσιων διαγωνισμών, περιλαμβάνει η Κατευθυντήρια Οδηγία που εξέδωσε η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων του υπουργείου Οικονομίας.

Με την οδηγία αυτή επιχειρείται η παρουσίαση των βασικότερων νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των δημόσιων διαγωνισμών και η ενθάρρυνση των ορθών πρακτικών για την πρόληψη και τον εντοπισμό φαινομένων διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή των δημόσιων διαγωνισμών.
Σύμφωνα με το υπουργείο, ο τομέας των δημόσιων συμβάσεων είναι ένας από τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας που επηρεάζουν σημαντικά τις δημόσιες δαπάνες και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η ορθή και αποτελεσματική του λειτουργία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δείκτες διαφάνειας, χρηστής διαχείρισης και αξιοποίησης του δημόσιου χρήματος.

Για τον λόγο αυτό, θα δοθεί σε όλους τους αρμόδιους υπαλλήλους για την εφαρμογή της και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του υπουργείου (www.ggde.gr), για ενημέρωση παντός ενδιαφερομένου.

Μεταξύ άλλων, στο έγγραφο αναφέρεται: «Kρίνοντας από τις εκδικασθείσες υποθέσεις διαφθοράς σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις στα κράτη-μέλη, τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν συχνότερα αφορούν:

Διατύπωση της συγγραφής των υποχρεώσεων κατά τρόπο που να ευνοεί ορισμένους υποβάλλοντες προσφορά,
κατάτμηση των προσκλήσεων υποβολής προσφορών σε μικρότερους διαγωνισμούς, με σκοπό την αποφυγή ανταγωνιστικών διαδικασιών,
σύγκρουση συμφερόντων που επηρεάζει διάφορα στάδια των διαδικασιών και αφορά όχι μόνον τους αρμόδιους για τις συμβάσεις υπαλλήλους, αλλά και υψηλότερο επίπεδο των αναθετουσών αρχών,
δυσανάλογα και αδικαιολόγητα κριτήρια επιλογής, αδικαιολόγητο αποκλεισμό των διαγωνιζομένων,
αδικαιολόγητη χρήση των διαδικασιών απευθείας διαπραγμάτευσης,
ανεπαρκή ανάλυση καταστάσεων όπου οι τιμές προσφοράς ήταν πολύ χαμηλές,
αδικαιολόγητες εξαιρέσεις από τη δημοσίευση των προσφορών.

Εκτός από τη διαδικασία ανάθεσης των δημόσιων συμβάσεων, οι έλεγχοι, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν εντοπίσει κινδύνους που σχετίζονται με το στάδιο, μετά την ανάθεση, όταν μπορούν, επίσης, να εμφανιστούν δωροδοκίες και, για παράδειγμα, υπονομεύεται σκόπιμα η ποιότητα των παραδοτέων.

“Αλλες μορφές υποθέσεων διαφθοράς, μετά την ανάθεση, περιλαμβάνουν ανεπαρκή αιτιολόγηση των τροποποιήσεων στις δημόσιες συμβάσεις, μεταγενέστερη τροποποίηση των συμβάσεων για τη μεταβολή της συγγραφής υποχρεώσεων και αύξηση του προϋπολογισμού».

ert.gr