Συνήγορος Καταναλωτή κατά ιδιωτικού σχολείου γιατί δεν επέστρεψε προκαταβολή διδάκτρων για φοίτηση που δεν πραγματοποιήθηκε


ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ - ΣΥΣΤΑΣΗ
"Με δεδομένο ότι η εταιρεία με την επωνυμία Ελληνογερμανική Αγωγή- Σχολή Παναγέα Σάββα Α.Ε. κατέστη πλουσιότερη και διατηρεί τον πλουτισμό χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία του αναφέροντος, καλείται να προβεί σε άμεση επιστροφή στον αναφέροντα του ποσού των τριών χιλιάδων οκτακοσίων  Ευρώ της προκαταβολής που κατεβλήθη από τον τελευταίο."