Αλλάζουν όλα στις αντιμισθίες των αιρετών

Αλλάζουν όλα από την 1η Ιανουαρίου στις αντιμισθίες των αιρετών και τους μισθούς των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Εγκύκλιος του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα περιγράφει όλες τις αλλαγές που επέφερε η ψήφιση το νέου Μεσοπρόθεσμου.
Έτσι από την 1η Ιανουαρίου καταργούνται πλήρως για τους εργαζόμενους στους δήμους, όπως σε όλο το δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τα επιδόματα Χριστουγένων, Πάσχα και Αδείας.  Φέτος θα καταβληθούν κανονικά.

Μειώνεται κατά 50% η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, η οποία αποσυνδέεται πλέον από αυτήν των δημάρχων και των περιφερειαρχών.

Καταργούνται πλήρως από την 1/1/2013 οι αποζημιώσεις των μελών των δημοτικών συμβουλίων και κάθε είδους επιτροπών δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις σχετικές συνεδριάσεις.

Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο η µείωση των αποδοχών των γενικών γραμματέων επιφέρει αυτόµατα µείωση και της αντιµισθίας, που καταβάλλεται στους Περιφερειάρχες και Αντιπεριφερειάρχες, στους Δηµάρχους, Αντιδηµάρχους, καθώς και στους υπαλλήλους ειδικών θέσεων 1ου και 2ου βαθµού. Ο βασικός µισθός του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου και του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης από 1.1.2013 διαμορφώνεται στο ποσό των 3.450 €. Το επίδοµα θέσης ευθύνης παραµένει στο ποσό των 1000 € και τα έξοδα παράστασης στο ποσό των 300 €.

Οι νέες αποδοχές  δημάρχων και αντιδημάρχων 
Μετά από τις σχετικές αλλαγές οι αποδοχές των παραπάνω κατηγοριών διαμορφώνονται από1-1-2013, ως εξής:
Γενικός Γραµµατέας υπουργείου 4.750,00 ευρώ
Γενικός Γραµµατέας αποκεντρ. διοικ. 4.750,00 ευρώ
Περιφερειάρχης 4.275,00 ευρώ
Αντιπεριφερειάρχες 3.206,25 ευρώ
Δήµαρχοι άνω 100.000 κατοίκων 4.275,00 ευρώ
Δήµαρχοι 20.000 -100.000 κατοίκων 3.420,00 ευρώ
Δήµαρχοι κάτω των 20.000 κατοίκων 2.565,00 ευρώ
Αντιδήµαρχοι άνω 100.000 κατοίκων 2.137,50 ευρώ
Αντιδήµαρχοι 20.000 -100.000 κατοίκων 1.710,00 ευρώ
Αντιδήµαρχοι κάτω των 20.000 κατοίκων 1.282,50 ευρώ

Οι νέες αποδοχές δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων

Με τις νέες διατάξεις η αντιμισθία των προέδρων των δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, αποσυνδέεται πλέον από αυτήν των δημαρχών και των περιφερειαρχών αντίστοιχα και μειώνεται, από 1-1-2013, κατά 50%. Η μείωση θα γίνει επί του ποσού που θα τους καταβληθεί στις 31.12.2012.

Η αντιμισθία όλων των παραπάνω κατηγοριών καθορίζεται, ως εξής:

Λόγω της µείωσης των αποδοχών των υπαλλήλων των ειδικών θέσεων 1ου και 2ου βαθµού, µειώνονται ανάλογα και οι αποδοχές των ειδικών συµβούλων, ειδικών συνεργατών και επιστηµονικών συνεργατών των Περιφερειών (πρώην ΝΑ), καθώς και των Δήµων και Συνδέσµων Δήµων.

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο στην περίπτωση των Διοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, Αντιπροέδρων,  Διευθυνόντων Συµβούλων, καθώς και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου των Δήµων και των Περιφερειών,  συµπεριλαµβανοµένων των Συνδέσµων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύµων εταιρειών, στις οποίες οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης µόνοι τους ή περισσότεροι από κοινού κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του µετοχικού κεφαλαίου (π.χ. κοινωφελείς επιχειρήσεις, αναπτυξιακές ανώνυµες Ο.Τ.Α. κλπ), οι αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα παράστασης και οι πάσης φύσεως αµοιβές µειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από1.1.2013.

Από τις αρχές του έτους με Κοινή Υπουργική Απόφαση καταργείται το χρονοεπίδομα για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή. Η απόφαση θα αφορά δικηγόρους των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ.

Η εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου επεκτείνεται και στις ΔΕΚΟ, ενώ από την αρχή του νέου έτους καταργούνται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, οι διατάξεις νόμων ή οι διαιτητικές αποφάσεις, καθώς και το μέρος των διατάξεων που ρυθμίζουν αποδοχές του προσωπικού των συγκεκριμένων φορέων.

Διαβάστε την εγκύκλιο