Καθαρισμός σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2016 - 2017

Το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), καλεί τις  Σχολικές Επιτροπές  Α’/θμιας και Β΄/θμιας   Εκπαίδευσης των Δήμων της Επικράτειας να  προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την έγκαιρη αντιμετώπιση των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το σχολικό  έτος 2016-2017.
Παράλληλα το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. εφιστά  την προσοχή   στην  αυστηρή τήρηση των σχετικών διαδικασιών που αφορούν στη σύναψη των συμβάσεων έργου με τους αναδόχους καθαριστές – καθαρίστριες που εμπίπτει στην αρμοδιότητα σας, ως Ν.Π.Δ.Δ, (διασφάλιση των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων με την εγγραφή τους στα μητρώα ασφαλισμένων, καταβολή  στις αρμόδιες υπηρεσίες των νομίμων ασφαλιστικών εισφορών, απογραφή στην  Ενιαία Αρχής Πληρωμών & καταβολή των αμοιβών  τους μέσω αυτής, κ.λ.π).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το ν.4387/2016 άρθρο 97 η  εισφορά εργαζόμενου διαμορφώνεται σε 16% αντί του 15,50%  προηγουμένων ετών και η εισφορά εργοδότη σε 25,06% αντί του 24,56%.
Με την έκδοση της Κ.Υ.Α για το ποσό της επιχορήγησης, οι Σχολικές Επιτροπές θα ενημερωθούν από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.με εγκύκλιο – οδηγία, για το αναλογούν ποσό χρηματοδότησης εκάστης σχολικής επιτροπής, τα απαραίτητα στοιχεία που θα απαιτηθεί να μας αποσταλούν και τα οποία θα αφορούν στο προσωπικό στο οποίο ανατέθηκε ο καθαρισμός των  σχολικών  μονάδων με σύμβαση έργου,  για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του προγράμματος.

Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. διευκρινίζει ότι, στο ερώτημα που τίθεται αναφορικά με την ημερομηνία έναρξης των Συμβάσεων μίσθωσης Έργου καθαριστών–στριων, αυτό αποτελεί αρμοδιότητα εκάστης Σχολικής Επιτροπής  (Ν.Π.Δ.Δ.).