Τα χρήματα που θα λάβει ο Δήμος Χαλανδρίου από το υπ. Εσωτερικών

Εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών τρείς αποφάσεις που κατανέμουν συνολικό ποσό 136 εκατ. ευρώ στους Δήμους της χώρας. Να υπενθυμίσουμε ότι τα χρήματα που συνολικά λαμβάνουν οι Δήμοι έχουν περικοπεί κατά περίπου 60% με σχέση με τις προηγούμενες επιδοτήσεις που είχε αναλάβει την υποχρέωση να τους παρέχει το κράτος.

Από τα χρήματα αυτά ο Δήμος Χαλανδρίου θα λάβει συνολικά 736.428,38 €.

Πιο αναλυτικά : 
- Από τον λογαριασμό με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», κατανέμεται το ποσό των 101.432.301,34 €, το οποίο αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση μηνός Δεκεμβρίου 2012 σε όλους τους Δήμους της χώρας.

- Επίσης κατανέμονται 16.427.716,14 ευρώ, στους δικαιούχους Δήμους της χώρας, έναντι του συνολικού ποσού της δόσης έτους 2013, για την εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών
του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτούς. Το ποσό αυτό αποτελεί το ένα δωδέκατο (1/12) του συνολικού ποσού της πέμπτης (Ε΄) από τις οχτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις που προβλέπεται να αποδοθούν για τον ανώτερο σκοπό, το οποίο διατίθεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών καθώς και επενδυτικών δραστηριοτήτων-έργων των Δήμων της χώρας.
Από τα χρήματα αυτά ο Δήμος Χαλανδρίου συνολικά θα λάβει 93.843,46 ευρώ, τα οποία αναλογούν σε 70.542,52 ευρώ για "Λειτουργικές ανάγκες Ιανουαρίου" και 23.300,94 για "Επενδύσεις-Έργα Ιανουαρίου".

- Τέλος, κατανέμονται από το λογαριασμό του υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 18.500.000,00 ευρώ, το οποίο αποδίδεται ως τακτική επιχορήγηση σε όλους τους Δήμους της χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών (ΣΑΤΑ).Στον Δήμο Χαλανδρίου αναλογεί το ποσό των  45.180 ευρώ.